İHALE İLANI
KOZLUK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
            Aşağıda belirtilen işler 25.08.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.
1. İdarenin
a ) Adresi                                           : Kozluk Köylere Hizmet Götürme
                                                          Birliği Hükümet Konağı Kat. 3 KOZLUK
b ) Telefon - Faks Numarası             : 0 488 4112001
                               Faks : 0 488 4112090
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)  : khgb@kozluk.gov.tr
2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı   :          
  ESKİ HÜKÜMET KONAĞI BİNASI ONARIM İŞİ
b )Yapılacağı Yer                                : Kozluk Merkez
c ) İşe Başlama Tarihi                        : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ
                                                           tarihinden itibaren 5 gün içinde yer
                                                            teslimi  yapılarak işe başlanacaktır
d ) İşin Süresi                                    : Yer tesliminden itibaren
                                                    50 takvim günüdür
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer                         : Kozluk Kaymakamlığı Toplantı Odası
b ) Tarihi - Saati                           : 24.10.2017 – Saat 10.00  
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1. Tebligat için adres beyanı
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son onbeş  yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştirdiği veya % 60’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %60’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,  İş Deneyim Belgesi olarak (B) Üstyapı (Bina) İşleri  -III. Grup: Bina İşleri- Yapım işleri İş Deneyim Belgesi olarak kabul edilecektir.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
 
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 İnşaat yapım ve Onarım işleri
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinden mezun inşaat mühendisi ve mimardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
KOZLUK ESKİ HÜKÜMET KONAĞI ONARIM İŞİ :400,00.- karşılığı Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliğinden satın alınabilir.
Teklifin en son verme tarihi ve saati   : 24.10.2017 – saat 10.00 ’ a kadar Kozluk  İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Posta ile veya iadeli ve taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar elden teslim edilebilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
50 takvim günüdür.
Teklif geçerlilik sürelerinin mutlaka teklif mektuplarında belirtilmesi gerekmektedir.
12.İhale dokümanında belirtilen işin Dizi Pusulasında” açıkça ifade edilmiş evrakların tamamı eksiksiz onaylanarak ihale dosyası içerisinde idareye teslim edilmesi zorunludur.
13. Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi açık artırma ve indirmeye çevirmede serbesttir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. 10/10/2017
 
                                                                                                                        Osman BİLİCİ
                                                                                                                           Kaymakam
                                                                                                                         Birlik Başkanı