İHALE İLANI
 
KOZLUK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda belirtilen işler 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.
  
 
                Birliğin Adı                                                         : Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 
                İhalenin adı,niteliği,türü ve miktarı              :  Taşlıdere-Yuvacık,Tosunpınar-İncirl,-Kaletepe-Yayala-Okçula,-
                                                                                           Ulaşlı-Kale Menfez Yapım
                                                                                       
                                                                                                                                                                               
                İşin Yapılacağı Yer                                          : Taşlıdere-Yuvacık,Tosunpınar-İncirl,-Kaletepe-Yayala-Okçula,-Ulaşlı-
                                                                                       Kale Mezrası
                İşe Başlama ve İşi Bitirme Tarihi               : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren  5.gün içinde yer
                                                                                       teslimi yapılara işe başlanacaktır  
              İşin Süresi                                                          : Sözleşme ve İdari Şartnamede belirtilmiştir.         
                İhaleyi Katılabilme Şartları
ve İstenilen Belgeler                                          : İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin
                                                                         asıllarını veya noter tasdikli suretlerini teklif  kapsamında
                                                                        sunmaları zorunludur.
1 - ) Tebligat İçin Adres Beyanı, İrtibat için telefon ve faks numarası
2 - ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi
3 - ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya İmza  Sirküleri
4 -) Gerçek olması halinde ,ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
5- ) Tüzel kişi olması halinde , mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasında İlk İlan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
6- ) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
7-) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
8- ) İş Bitirme belgesi
9- ) 4734 Sayılı Kanunun 10 cu maddesinin a,b,c,d,e,g, ve i bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
10- ) Teklif Mektubu
11- ) Geçici Teminat
 
                İhale Dokümanının görüleceği Yer: Köylere Hizmet Götürme Birliği ( Hükümet konağı Kat 3 KOZLUK
İhale Doküman Bedeli     :  1) Taşlıdere-Yuvacık,Tosunpınar-İncirl,-Kaletepe-Yayala-Okçula,-Ulaşlı-Kale Mezrası  
                                                Menfez Yapım: 300,00-TL
                                                            
 
İhalenin yapılacağı yer ve Tarih-Saati         : Kozluk Kaymakamı Makam Odası  23.06.2017  günü saat 14.30
Teklifin en son verme tarihi ve saati           : 23.06.2017 – saat 14:30.
 
                Kozluk Kaymakamlığı Köyler Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Batman Valiliği Resmi İnternet Sitesi ( www.batman.gov.tr ) , Kozluk Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesi ( www.kozluk.gov.tr ) adresinde görülebilir. Kozluk Kaymakamlığının 4112001 No'lu telefonundan bilgi alınabilir.
 
              İlanen Duyurulur . 14.06.2017
 
                                                                                                                                       Kozluk Kaymakamlığı
                                                                                                                              Köylere Hizmet Götürme Birliği
                                                                                                                                               Başkanlığı
 
 
 
 
 
 
 
 
İHALE İLANI
KOZLUK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
            Aşağıda belirtilen işler 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.
1. İdarenin
a ) Adresi                                           : Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat. 3 KOZLUK
b ) Telefon - Faks Numarası              : 0 488 4112001 – Faks : 0 488 4112090
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)    : khgb@kozluk.gov.tr
 
2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : KOZLUK TUZLAGÖZÜ KÖYÜ KÖY İÇİ KİLİTLİ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ
b )Yapılacağı Yer                              : KOZLUK TUZLAGÖZÜ KÖYÜ  
c ) İşe Başlama Tarihi                        : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
d ) İşin Süresi                                     : Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer                              : Kozluk Kaymakamlığı Makam Odası
b ) Tarihi - Saati                                 : 23.06.2017 – 13:30
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi ve Adres Beyanı
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.7 Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede Belirtilen İş Deneyim Belgesi  
 KOZLUK OYUKTAŞ  KÖYÜ KİLİTLİ PARKE TAŞI  İŞİ:  400,00.-TL karşılığı Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliğinden satın alınabilir.
Teklifin en son verme tarihi ve saati      : 23.06.2017 – saat 13.30           
 
              Kozluk Köyler Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Batman Valiliği Resmi İnternet Sitesi ( www.batman.gov.tr ) , Kozluk Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesi ( www.kozluk.gov.tr ) adresinde görülebilir. Kozluk Kaymakamlığının 4112001 No'lu telefonundan bilgi alınabilir. Bu  ilanda yer almayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.
   İlanen Duyurulur.
 14.06.2017
 Orhan AKTÜRK
Kaymakam
Birlik Başkanı
 
 
İHALE İLANI
 
 
KOZLUK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
KOZLUK DUYGULU  KÖYÜ KANALİZASYON İŞİ 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir. 
  1. İdarenin
   a ) Adresi                                              :  Kozluk  Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat. 3 KOZLUK
   b ) Telefon - Faks Numarası                    :  0 488 4112001 – Faks : 0 488 4112090
   c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)          :  khgb@kozluk.gov.tr
 
  2. İhale konusu yapım işinin 
   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Projesinde mevcuttur.
   b ) Yapılacağı Yer                                  :  Kozluk Duygulu Köyü
   c ) İşe Başlama Tarihi                             :  Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır 
   d ) İşin Süresi                                        :  Yer tesliminden itibaren 60  takvim günüdür. 
  3. İhalenin 
  a ) Yapılacağı Yer                                   :  Kozluk Kaymakamlığı Makam Odası
  b ) Tarihi - Saati                                     :  22.06.2017 – Saat 13.00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1.    Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 
4.1.2.    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri  belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4.    KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7.   İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.8.   İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9.   Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde  sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
4.2.1  İş Deneyim Belgesi
           İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %50 i oranında gerçekleştirdiği veya %50 i oranında denetlediği veya  yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesi, İş  Denetleme Belgesini sunması zorunludur. İhaleye girecek olan mühendislerin, üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olduklarını  belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
4.2.2.  İsteklinin Organizasyon Yapısı
        İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için İdari Şartnamede belirtilen teknik personeli iş yerinde bulunduracağına dair taahhütname verecektir.
 4.2.3. Makine, Araç ve Techizat Listesi
        İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için   İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarını iş yerinde bulunduracağına dair taahhütname verecektir. 
5. İhale Dokümanının görüleceği Yer      : Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği ( Hükümet konağı Kat 3 KOZLUK )
 
6. İhale Doküman Bedeli                                         : 350,00.-TL  
 
7. İhalenin yapılacağı yer ve Tarih-Saati : Kozluk Kaymakamı Makam Odası   22.06.2017 – Saat 13.00
8. Teklifin en son verme tarihi ve saati    : 22.06.2017 – saat 13.00
                Kozluk Kaymakamlığı Köyler Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Batman Valiliği Resmi İnternet Sitesi ( www.batman.gov.tr ) , Kozluk Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesi  ( www.kozluk.gov.tr ) adresinde görülebilir. Kozluk Kaymakamlığının 4112001 No'lu telefonundan bilgi alınabilir. Bu ilanda yer almayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.
 
              İlanen Duyurulur. 14.06.2017
 
                                                                                                                                    Orhan AKTÜRK
                                                                                                                                                                                   Kaymakam
                                                                                                                                                                                Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
 
İHALE İLANI
KOZLUK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda belirtilen işler 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.
1. İdarenin
a ) Adresi                              : Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat. 3 KOZLUK
b ) Telefon - Faks Numarası     : 0 488 4112001 – Faks : 0 488 4112090
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)   : khgb@kozluk.gov.tr
2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı         : Kozluk İlçesi Tuzlagözü Karakolu-Çayönü Dilimli Grup Köy Yolu     
                                                                Sanat Yapıları ve Stabilize Kaplama yapım işi                              
 
 b )Yapılacağı Yer                          : Tuzlagözü Köyü &Çayönü Dilimli Mezrası
c ) İşe Başlama Tarihi                         : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 güniçinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır
d ) İşin Süresi                                    : Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer                               : Kozluk Kaymakamlığı Makam Odası
b ) Tarihi - Saati                                 : 23/06/2017 – Saat:14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza  sirküleri.
4.1.4.   İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı  taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.9. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede Belirtilen İş Deneyim Belgesi  
5. İhale Dokümanının görüleceği Yer : Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği ( Hükümet konağı Kat 3 KOZLUK
6. İhale Doküman Bedeli                      : 450,00-TL
7. İhalenin yapılacağı yer ve Tarih-Saati : Kozluk Kaymakamı Makam Odası 23/06/2017  Saat:14:00’te 
8. Teklifin en son verme tarihi ve saati : 23/06/2017  Saat :14:00
Kozluk Kaymakamlığı Köyler Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Batman Valiliği Resmi İnternet Sitesi ( www.batman.gov.tr ) , Kozluk Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesi ( www.kozluk.gov.tr ) adresinde görülebilir. Kozluk Kaymakamlığının 4112001 No'lu telefonundan bilgi alınabilir.Bu ilanda yer almayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.
İlanen Duyurulur 14/06/2017
 
 
Kozluk Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanlığı
 
 
 
 
 
 
İHALE İLANI
KOZLUK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
            Aşağıda belirtilen işler 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.
1. İdarenin
a ) Adresi                                           : Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat. 3 KOZLUK
b ) Telefon - Faks Numarası              : 0 488 4112001 – Faks : 0 488 4112090
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)    : khgb@kozluk.gov.tr
 
2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : KOZLUK OYUKTAŞ KÖYÜ KÖY İÇİ KİLİTLİ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ
b )Yapılacağı Yer                              : KOZLUK OYUKTAŞ KÖYÜ  
c ) İşe Başlama Tarihi                        : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
d ) İşin Süresi                                     : Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer                              : Kozluk Kaymakamlığı Makam Odası
b ) Tarihi - Saati                                 : 23.06.2017 – 13:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi ve Adres Beyanı
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.7 Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede Belirtilen İş Deneyim Belgesi  
 KOZLUK OYUKTAŞ  KÖYÜ KİLİTLİ PARKE TAŞI  İŞİ:  350,00.-TL karşılığı Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliğinden satın alınabilir.
Teklifin en son verme tarihi ve saati      : 23.06.2017 – saat 13.00           
 
              Kozluk Köyler Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Batman Valiliği Resmi İnternet Sitesi ( www.batman.gov.tr ) , Kozluk Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesi ( www.kozluk.gov.tr ) adresinde görülebilir. Kozluk Kaymakamlığının 4112001 No'lu telefonundan bilgi alınabilir. Bu  ilanda yer almayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.
   İlanen Duyurulur.
 14.06.2017
 Orhan AKTÜRK
Kaymakam
Birlik Başkanı
 
 
 
İHALE İLANI
 
 
KOZLUK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
KOZLUK KAMIŞLI  KÖYÜ KANALİZASYON İŞİ 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir. 
  1. İdarenin
   a ) Adresi                                              :  Kozluk  Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat. 4 KOZLUK
   b ) Telefon - Faks Numarası                    :  0 488 4112001 – Faks : 0 488 4112090
   c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)          :  khgb@kozluk.gov.tr
 
  2. İhale konusu yapım işinin 
   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Projesinde mevcuttur.
   b ) Yapılacağı Yer                                  :  Kozluk Kamışlı Köyü
   c ) İşe Başlama Tarihi                             :  Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır 
   d ) İşin Süresi                                        :  Yer tesliminden itibaren 60  takvim günüdür. 
  3. İhalenin 
  a ) Yapılacağı Yer                                   :  Kozluk Kaymakamlığı Makam Odası
  b ) Tarihi - Saati                                     :  22.06.2017 – Saat 14.00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1.    Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 
4.1.2.    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri  belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4.    KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7.   İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.8.   İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9.   Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde  sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
4.2.1  İş Deneyim Belgesi
           İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %50 i oranında gerçekleştirdiği veya %50 i oranında denetlediği veya  yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesi, İş  Denetleme Belgesini sunması zorunludur. İhaleye girecek olan mühendislerin, üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olduklarını  belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
4.2.2.  İsteklinin Organizasyon Yapısı
        İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için İdari Şartnamede belirtilen teknik personeli iş yerinde bulunduracağına dair taahhütname verecektir.
 4.2.3. Makine, Araç ve Techizat Listesi
        İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için   İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarını iş yerinde bulunduracağına dair taahhütname verecektir. 
5. İhale Dokümanının görüleceği Yer      : Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği ( Hükümet konağı Kat 3 KOZLUK )
 
6. İhale Doküman Bedeli                                         : 450,00.-TL  
 
7. İhalenin yapılacağı yer ve Tarih-Saati : Kozluk Kaymakamı Makam Odası   22.06.2017 – Saat 14.00
8. Teklifin en son verme tarihi ve saati    : 22.06.2017 – saat 14.00
                Kozluk Kaymakamlığı Köyler Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Batman Valiliği Resmi İnternet Sitesi ( www.batman.gov.tr ) , Kozluk Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesi  ( www.kozluk.gov.tr ) adresinde görülebilir. Kozluk Kaymakamlığının 4112001 No'lu telefonundan bilgi alınabilir. Bu ilanda yer almayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.
 
              İlanen Duyurulur. 14.06.2017
 
                                                                                                                                   Orhan AKTÜRK
                                                                                                                                                                                   Kaymakam
                                                                                                                                                                                Birlik Başkanı
 
 
İHALE İLANI
 
 
KOZLUK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
KOZLUK ORTACA  KÖYÜ KANALİZASYON İŞİ 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir. 
  1. İdarenin
   a ) Adresi                                              :  Kozluk  Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat. 4 KOZLUK
   b ) Telefon - Faks Numarası                    :  0 488 4112001 – Faks : 0 488 4112090
   c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)          :  khgb@kozluk.gov.tr
 
  2. İhale konusu yapım işinin 
   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Projesinde mevcuttur.
   b ) Yapılacağı Yer                                  :  Kozluk Ortaca  Köyü
   c ) İşe Başlama Tarihi                             :  Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır 
   d ) İşin Süresi                                        :  Yer tesliminden itibaren 60  takvim günüdür. 
  3. İhalenin 
  a ) Yapılacağı Yer                                   :  Kozluk Kaymakamlığı Makam Odası
  b ) Tarihi - Saati                                     :  22.06.2017 – Saat 14.30
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1.    Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 
4.1.2.    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri  belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4.    KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7.   İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.8.   İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9.   Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde  sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
4.2.1  İş Deneyim Belgesi
           İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %50 i oranında gerçekleştirdiği veya %50 i oranında denetlediği veya  yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesi, İş  Denetleme Belgesini sunması zorunludur. İhaleye girecek olan mühendislerin, üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olduklarını  belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
4.2.2.  İsteklinin Organizasyon Yapısı
        İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için İdari Şartnamede belirtilen teknik personeli iş yerinde bulunduracağına dair taahhütname verecektir.
 4.2.3. Makine, Araç ve Techizat Listesi
        İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için   İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarını iş yerinde bulunduracağına dair taahhütname verecektir. 
5. İhale Dokümanının görüleceği Yer      : Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği ( Hükümet konağı Kat 3 KOZLUK )
 
6. İhale Doküman Bedeli                                         : 300,00.-TL  
 
7. İhalenin yapılacağı yer ve Tarih-Saati : Kozluk Kaymakamı Makam Odası   22.06.2017 – Saat 14.30
8. Teklifin en son verme tarihi ve saati    : 22.06.2017 – saat 14.30
                Kozluk Kaymakamlığı Köyler Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Batman Valiliği Resmi İnternet Sitesi ( www.batman.gov.tr ) , Kozluk Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesi  ( www.kozluk.gov.tr ) adresinde görülebilir. Kozluk Kaymakamlığının 4112001 No'lu telefonundan bilgi alınabilir. Bu ilanda yer almayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.
 
              İlanen Duyurulur. 14.06.2017
 
                                                                                                                                  Orhan AKTÜRK
                                                                                                                                                                                   Kaymakam
                                                                                                                                                                                Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
İHALE İLANI
 
 
KOZLUK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
KOZLUK KALETEPE  KÖYÜ KANALİZASYON İŞİ 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir. 
  1. İdarenin
   a ) Adresi                                              :  Kozluk  Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat. 3 KOZLUK
   b ) Telefon - Faks Numarası                    :  0 488 4112001 – Faks : 0 488 4112090
   c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)          :  khgb@kozluk.gov.tr
 
  2. İhale konusu yapım işinin 
   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Projesinde mevcuttur.
   b ) Yapılacağı Yer                                  :  Kozluk Duygulu Köyü
   c ) İşe Başlama Tarihi                             :  Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır 
   d ) İşin Süresi                                        :  Yer tesliminden itibaren 75  takvim günüdür. 
  3. İhalenin 
  a ) Yapılacağı Yer                                   :  Kozluk Kaymakamlığı Makam Odası
  b ) Tarihi - Saati                                     :  22.06.2017 – Saat 13.30
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1.    Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 
4.1.2.    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri  belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4.    KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7.   İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.8.   İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9.   Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde  sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
4.2.1  İş Deneyim Belgesi
           İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %50 i oranında gerçekleştirdiği veya %50 i oranında denetlediği veya  yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesi, İş  Denetleme Belgesini sunması zorunludur. İhaleye girecek olan mühendislerin, üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olduklarını  belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
4.2.2.  İsteklinin Organizasyon Yapısı
        İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için İdari Şartnamede belirtilen teknik personeli iş yerinde bulunduracağına dair taahhütname verecektir.
 4.2.3. Makine, Araç ve Techizat Listesi
        İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için   İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarını iş yerinde bulunduracağına dair taahhütname verecektir. 
5. İhale Dokümanının görüleceği Yer      : Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği ( Hükümet konağı Kat 4  KOZLUK )
 
6. İhale Doküman Bedeli                                         : 500,00.-TL  
 
7. İhalenin yapılacağı yer ve Tarih-Saati : Kozluk Kaymakamı Makam Odası   22.06.2017 – Saat 13.30
8. Teklifin en son verme tarihi ve saati    : 22.06.2017 – saat 13.30
                Kozluk Kaymakamlığı Köyler Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Batman Valiliği Resmi İnternet Sitesi ( www.batman.gov.tr ) , Kozluk Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesi  ( www.kozluk.gov.tr ) adresinde görülebilir. Kozluk Kaymakamlığının 4112001 No'lu telefonundan bilgi alınabilir. Bu ilanda yer almayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.
 
              İlanen Duyurulur. 14.06.2017
 
                                                                                                                                   Orhan AKTÜRK
                                                                                                                                                                                   Kaymakam
                                                                                                                                                                                Birlik Başkanı