KÖMÜR ALIMI
ANADOLU LİSESİ-GERCÜŞ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2017/364117
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
BAĞLARBAŞI MAH. LİSE CAD. 42 72300 GERCÜŞ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası
:
4883412011 - 4883412740
c) Elektronik Posta Adresi
:
nihatkaya72@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
65 TON KARPUZ TİPİ DÜŞÜK KÜKÜRTLÜ LİNYİT KÖMÜR ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ PANSİYONU KAZAN DAİRESİ
c) Teslim tarihi
:
Yüklenici taahhüt konusu malı sözleşmenin yürürlüğüne girmesini müteakip 15 gün içerisinde okul muayene ve teslim alma komisyonu gözetiminde Gercüş Anadolu lisesi Pansiyon Kalorifer kazan dairesine boşaltılacaktır. Her türlü Nakliye Taşıma,İndirme ve istiflemesi v.b giderler ihaleyi alan istekliye aittir.Gecikmeye Mahal verilmeyecektir. Kömür İdarenin istediği Yetkili Birime Analize Gönderilecek, Gelen analiz raporu Sonucunun Uygun Olması halinde Ödeme Yapılacaktır.Analiz ücreti Yüklenici Tarafından karşılanacaktır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ BAĞLARBAŞI MAHALLESİ GERCÜŞ/BATMAN
b) Tarihi ve saati
:
21.08.2017 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Yetkili Satıcı ise Yetkili satıcı olduğunu gösterir belge(Kömür Satış Yetki belgesi, Kati yakıt satış izin belgesi)aslı veya noter tasdikli

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi
Kömür satış yetki belgesi
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale Saatinde Taahüt Edilen Kömüre Ait 1(Bir) Torba Kömür numüne olarak getirilecektir.
-Taahhüt edilen kömürün yetkili mercilerce verilen analiz raporu Aslı Veya Tasdikli Fotokopisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ MÜDÜR ODASI adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ MÜDÜR ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.