İLAN
BATMAN VALİLİĞİ
DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın tamamı üzerinde, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 (kırkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.
 
Sıra No
İli/ İlçesi
Mah/ Köyü
Cinsi
Pafta
Ada
Parsel No
Taşınmazın
Yüzölçümü (m²)
Hazine Payı
Yatırıma Konu
Alanın Miktarı (m²)
İmar Durumu
Fiili Durumu
Taşınmazın Rayiç Bedeli
Son Başvuru Tarihi ve Saati
 
 
1
Batman/Merkez
Ciğerlo (Kuyubaşı)
Arsa
M46A-17B-2C/7
1181
1
5.604,00
Tam
Tamamı
Sosyal Tesis Alanı (Yurt)
İşgalli (Tarımsal)
784.560,00 TL
06.02.2018-17:00
 
 
 
 
Teşvikten Yararlanma Şartları:
 
(1) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen yatırım yeri tahsisi teşvikinden;
a)  Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,
b) İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin  tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan  (ancak, toplam sabit yatırım tutarı beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan),
c) Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,
ç) Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,
d) Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
e) Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,
f) Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren,
gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
 
(2) Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.
 
(3) İlanda yer alan taşınmazın üzerinde yapılacak yatırım türünün imar planındaki kullanım amacına uygun olması gerekir.
(4) İlanda yer alan taşınmaz ile bu taşınmazın ifrazı veya tevhidi sonucu oluşacak taşınmazlarla ilgili olarak Hazine alayhine açılmış yada açılacak davaların Hazine aleyhine sonuçlanması halinde işlem hangi aşamada olursa olsun (başvuru aşaması, ön izin verilmesi aşaması veya irtifak hakkı tesisi aşaması) ilgili gerçek veya tüzel kişiler Hazineden herhangi bir hak yada tazminat talep edemezler.
 (5) Yatırım yapmak üzere başvuran gerçek veya tüzel kişiler ilanda belirtilen bütün  hususları kabul ederek başvurmuş sayılacaklardır.
 
 Başvuru Şekli:
  1. Yatırımcı, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Ek-1’de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek   6’da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte oluşturulacak 2 takım dosya (1 asıl, 1 kopya) ile Batman Defterdarlığına (Milli Emlak Müdürlüğü) başvuracaktır. Ayrıca, başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin adını, tebligat adresi ile iletişim bilgilerini de belirten bilgi belgeleri de son başvuru tarih ve saatine kadar Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir.
(2) Başvuru sırasında yatırımcı, Maliye Bakanlığı bütçesine gelir kaydedilmek üzere 500,00 TL’yi (Beşyüz TürkLirası) Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırarak, buna ilişkin makbuzu yukarıda sayılan belgelerle birlikte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Gereken hallerde yatırımcı tarafından imar plânlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla, fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir. Bu durumda idare ile yatırımcı arasında ön izin sözleşmesi düzenlenir.
(4) İrtifak hakkına ve yapılacak yatırıma ilişkin ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.
(5) Yukarıdaki taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcıların müracaatları, Kamu Taşınmazlarının  Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14. Maddesine istinaden oluşturulan Komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu karara bağlanacaktır.
(6) Yatırımcı, son başvuru tarihini geçirmemek şartıyla bizzat başvuracağı gibi posta yolu ile de başvuru yapabilir. Ancak postada doğacak gecikmelerden dolayı, İdare yada Komisyon herhangi bir suretle sorumlu tutulamaz.
(7) İrtifak hakkı tesisine ilişkin bütün bilgiler, www.batmandefterdarligi.gov.tr, www.milliemlak.gov.tr ve www.batman.gov.tr adreslerinden, (488) 213 90 45 ve (488) 215 44 32 numaralı telefonlardan öğrenilebilir.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          İLAN OLUNUR