BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İRTİFAK HAKKI İHALE İLANI
 
SIRA NO
İLİ
İLÇESİ
MAHALLESİ/ KÖYÜ
ADA
PARSEL
CİNSİ
YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
İMAR PLANINDA AYRILDIĞI AMAÇ
İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)
İHALE TARİHİ- SAATİ
1
Batman
Merkez
Cigerlo (Kuyubaşı)
1181
1
Arsa
5.604,00
Sosyal tesis Alanı (Yurt)
15.700,00
4.710,00
03.10.2017-09:30
2
Batman
Merkez
Cigerlo (Kuyubaşı)
1181
2
Arsa
5.604,00
Sosyal tesis Alanı (Yurt)
15.700,00
4.710,00
03.10.2017-10:00
3
Batman
Merkez
Cigerlo (Kuyubaşı)
1181
3
Arsa
5.604,00
Sosyal tesis Alanı (Yurt)
15.700,00
4.710,00
03.10.2017-10:30
4
Batman
Merkez
Cigerlo (Kuyubaşı)
1181
4
Arsa
5.605,65
Sosyal tesis Alanı (Yurt)
15.700,00
4.710,00
03.10.2017-11:00
 
 
1-Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların, imar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda üzerlerinde sabit ve kalıcı tesisler yapılmak üzere 30 (otuz) yıl süreli irtifak hakkı verilmesine esas olmak üzere, Batman Hükümet Konağı C Blok 1. Kat adresinde bulunan Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü Makam Odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda hizalarında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51. Maddesinin (g) bendine göre Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların;                                                                                                                                                                                                                               
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                                                                                                                                                                                                                                         
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,                                                                                                                                                                                                                            
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,                                                                                                                        
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek  mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre Batman Defterdarlığınca tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,                                                                                                                                                           
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.    
3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4- İrtifak hakkı ihalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
6- İrtifak hakkı ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için bedeli karşılığında bir yıl süreyle ön izin verilir. Verilen ve uzatılan ön izin sürelerinin toplamı dört yılı geçemez.
8- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.batmandefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.
 

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (0 488) 215 44 32                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           İLAN OLUNUR