BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI
 
Sıra No
İl-İlçe-Mah./Köy
Ada No
Parsel No
Yüzölçümü (m²)
Kiralanacak Alan (m²)
Kiralama Amacı
Kiralama Süresi
İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)
Geçici Teminat Miktarı (TL)
İhale Tarihi/Saati
1
Batman-Merkez-Cigerlo (Kuyubaşı)
2059
2
633.111,80  
603,00
7 Adet İşyeri (Kafeterya, Tantuni, Pide- Lahmecun, Izgara, Çiğköfte, Yöresel Yemek, Fast Food, Market, Küaför, Kozmetik, Kırtasiye, Fotokopi, Kuru Temizleme, Çamaşırhane, Giyim, Spor, Ayakkabı Vb. amaçla kullanılmak üzere)
5 Yıl
40.000,00   
12.000,00
26/09/2017/10:00
 
 
 
1- Batman Üniversitesi Rektörlüğüne tahsisli olup, yukarıda tapı kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerindeki Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde bulunan toplam 603,00 m²’lik  7 Adet İşyeri (Kafeterya,Tantuni,Pide-Lahmecun,Izgara,Çiğköfte,Yöresel,Yemek,Fast Food, Market, Küaför, Kozmetik, Kırtasiye, Fotokopi, Kuru Temizleme, Çamaşırhane, Giyim, Spor, Ayakkabı Vb.  amaçla kullanılmak üzere) hizasında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedeller üzerinden 2886 sayılı Kanunun 51/g Maddesine göre Pazarlık Usulü ile kiralama ihalesi Batman Hükümet Konağı C Blok Kat:1 adresinde bulunan Milli Emlak Müdürü makam odasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların;                                                                                                                                                                                                                            
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                                                                                                                                                                                                                                     
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,                                                                                                                                                                                                                                        
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,                                                                                                                          
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek  mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre Batman Defterdarlığınca tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,                                                                                                                                               
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.      
3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4- İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
6- Yıllık kira bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir.
7- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.batmandefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      İLAN OLUNUR