BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞ İHALE İLANI
 
SIRA NO
İLİ
İLÇESİ
MAHALLESİ/ KÖYÜ
ADA
PARSEL
CİNSİ
YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
İMAR PLANINDA
 AYRILDIĞI AMAÇ
TAHMİNİ SATIŞ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)
İHALE TARİHİ- SAATİ
1
Batman
Merkez
Cigerlo (Kuyubaşı)
1287
1
Arsa
11.558,37
Konut Alanı
1.156.000,00
289.000,00
31/10/2017-09:00
2
Batman
Merkez
Cigerlo (Kuyubaşı)
1288
2
Arsa
5.463,72
Konut Alanı
547.000,00
136.750,00
31/10/2017-10:00
3
Batman
Merkez
Cigerlo (Kuyubaşı)
1289
1
Arsa
12.491,28
Konut Alanı
1.250.000,00
312.500,00
31/10/2017-11:00
 
 
1- Batman Hükümet Konağı C Blok 1. Kat adresinde bulunan Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü Makam Odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda hizalarında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedeller üzerinden taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların;                                                                                                                                                                                                                               
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                                                                                                                                                                                                                                         
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,                                                                                                                                                                                                                            
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,                                                                                                                        
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek  mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre Batman Defterdarlığınca tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,                                                                                                                                                           
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.    
3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4- Şatış ihalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
6- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve kanunî faizi ile birlikte taksitle ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri,  KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
7- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.batmandefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.
 

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (0 488) 215 44 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                       İLAN OLUNUR