Sıra
No
İli  İlçesi Mah./Köyü Ada No Parsel  No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli  (TL) Geçici Teminat
Miktarı (TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1 Batman Merkez Bileyder ----- 533 22,50 Tam Arsa İmarsız 832,50   208,50 05.03.2019 09:30
2 Batman Merkez Bileyder ----- 578 115,00 Tam Arsa İmarsız 4.255,00   1.063,75 05.03.2019 09:40
3 Batman Merkez Bileyder ----- 581 575,00 Tam Arsa İmarsız 21.275,00   5.318,75 05.03.2019 09:50
4 Batman Merkez Bileyder ----- 582 520,00 Tam Arsa İmarsız 19.240,00   4.810,00 05.03.2019 10:00
5 Batman Merkez Bileyder ----- 619 95,00 Tam Arsa İmarsız 3.515,00   878,75 05.03.2019 10:10
6 Batman Merkez Bileyder ----- 633 50,00 Tam Arsa İmarsız 1.850,00   462,50 05.03.2019 10:20
7 Batman Merkez Bileyder ----- 642 75,00 Tam Arsa İmarsız 2.775,00   693,75 05.03.2019 10:30
8 Batman Merkez Bileyder ----- 645 372,50 Tam Arsa İmarsız 13.782,50   3.446,00 05.03.2019 10:40
9 Batman Merkez Bileyder ----- 657 94,00 Tam Arsa İmarsız 3.478,00   869,50 05.03.2019 10:50
10 Batman Merkez Bileyder ----- 663 46,00 Tam Arsa İmarsız 1.702,00   425,50 05.03.2019 11:00
11 Batman Merkez Bileyder ----- 664 457,50 Tam Arsa İmarsız 16.927,50   4.231,88 05.03.2019 11:10
12 Batman Merkez Bileyder ----- 669 275,00 Tam Arsa İmarsız 10.175,00   2.543,75 05.03.2019 11:20
13 Batman Merkez Bileyder ----- 690 375,00 Tam Arsa İmarsız 13.875,00   3.468,75 05.03.2019 11:30
14 Batman Merkez Tilmerç 291 12 244,09 Tam Arsa Ticaret Alanı(Taks=030,Emsal=1,80,Ayrık Nizam 6 kat) 196.000,00   49.000,00 05.03.2019 11:40
1-Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Batman Merkez İlçe Bayındır Mah.Cizre Bulvarı No:48  adresinde bulunan Batman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yerleşkesi içindeki Toplantı Salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2-İhaleye katılacakların;              
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,              
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,              
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,       
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre  Batman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,         
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
3-Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4-Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Batman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
6- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
7- Satışı yapılacak olan taşınmazların satış bedellerinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000-TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000-TL'yi geçmesi halinde bu bedeller taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve sekiz eşit taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
8- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, Batman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ait 0488 213 30 11 no.lu telefondan, https://batman.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.