T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

 
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.
NO
İHALE KONUSU VARLIKLAR
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
(TL)
1
Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2305 ada, 3 parseldeki 403.617,23 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte,
1.000.000
2
Batman ili, Sason ilçesi, Aşağı Mahallesi, 165 ada, 16 parseldeki 7.919,72 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte
100.000
3
Batman ili, Kozluk ilçesi, Yukarıgüneşli Mahallesi, 212 ada, 1 parseldeki 8.577,32 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte,
100.000
4
Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı köyündeki;
 • 324 parseldeki 7.340,33 m2,
 • 325 parseldeki 17.797,22 m2,
 • 326 parseldeki 16.803,22 m2
yüzölçümlü taşınmazlar üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde,
100.000
5
Batman ili, Merkez ilçesi, İluh köyü, 16369 parseldeki 60.804,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte
1.000.000
6
Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman Mahallesi,158 ada, 2 parseldeki 58.826,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.
250.000
 1. İhaleler, kapalı zarf içerisinde yatırım, üretim ve istihdam taahhütlerini de kapsayacak şekilde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, 4046 sayılı Kanun’un 18/C-c maddesinde belirtilen “Belirli İstekliler Arasında İhale” usulü ile gerçekleştirilecektir.
 2. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Verilen teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.
 3. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir. Özel yatırım fonları ise OGG’de üye olarak yer alabilirler.
 4. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.
 5. İhalelere katılabilmek için her bir sıradaki ihale için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi olan 25.01.2018 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. İhale Şartnamesi bedelleri her bir sıradaki ihale için 1.000.- (bin) TL olup bu bedel İdare’nin;
 • T. Halk Bankası A.Ş.deki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06,
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.deki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38,
 • T.Vakıflar Bankası T.A.O.daki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67
  • hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.
İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.
 1. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
 2. İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.
 3. İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
 4. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
 
 
 

T.C.

Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA
 
Ayrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 83 54
İnternet Adresi: www.oib.gov.tr